Informacja o genezie i działalności KSAPL

 

Krajowa sieć szkół i placówek oświatowych akredytujących kwalifikacje zawodowe została utworzona w 2005 roku z inicjatywy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, w  związku z realizacją projektu edukacyjnego p.t. „Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie”
(European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning
in Lifelong Learning), objętego programem Leonardo da Vinci - EPANIL.

 

Realizatorami projektu (w latach 2004-2006) byli następujący partnerzy:

1.   National Institute of Technical and Vocational Education, Praha (CZ) – promotor projektu Epanil,

2.   Aspekt Foundation (SK),

3.   Business School, Ostrava (CZ),

4.   Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, University of Flensburg – BIAT (D),

5.   CIBC Artois – Temois (F),

6.   Centre for Applied Research in Education (CARE), University of East Anglia (UK),

7.   Górnośląskie Centrum Edukacyjne, Gliwice (PL),

8.   Konrad Associates International (UK),

9.   Regional Economic Chamber Ostrava (CZ),

zajmujący się w sześciu krajach UE działalnością edukacyjną w zakresie kształcenia zawodowego i/lub współpracujący z różnymi podmiotami sektora zatrudnienia.

Grupę założycielską sieci, która przyjęła nazwę „Krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących kwalifikacje zawodowe z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL”  (w skrócie KSAPL) utworzyły wybrane jednostki oświatowe, posiadające wieloletnie doświadczenie 

w efektywnym kształceniu zawodowym oraz legitymujące się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie edukacyjnej działalności zawodowej.

Sieć funkcjonuje jako dobrowolne porozumienie krajowych jednostek edukacyjnych, zajmujących się akredytowaniem umiejętności oraz kwalifikacji:

-    abiturientów i absolwentów szkolnictwa zawodowego,

-    innych beneficjentów, którzy w dowolny sposób nabyli umiejętności intelektualne i/lub manualne wymagane dla wykonywania zawodu,

i są zainteresowani nabyciem dokumentu, który w opisowy sposób potwierdza zakres ich przydatności dla potencjalnych pracodawców.

 

Działalność programowo-organizacyjną i koordynacyjną (związaną z funkcjonowaniem KSAPL oraz współdziałaniem wszystkich jednostek członkowskich w ramach sieci) prowadzi Górnośląskie Centrum Edukacyjne z siedzibą w Gliwicach przy ul. Okrzei 20, zgodnie z zasadami ustalonymi w programie
LdV – EPANIL i postępowaniami ujednoliconymi w krajowych strukturach wykonawców programu LdV.

 

Każda (zrzeszona w KSAPL) szkoła akredytuje na swoim terenie umiejętności i kwalifikacje zawodowe z zastosowaniem jednakowej metodologii, która jest uregulowana procedurą N-FL/IL IN LLL. Procedura jest dokumentem opracowanym w GCE Gliwice i nadzorowanym Systemem Zarządzania Jakością (o zakresie: działalność edukacyjna i egzaminacyjna w systemach szkolnych oraz pozaszkolnych). Zgodność stosowanego przez GCE Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001:2015 potwierdziła zewnętrzna jednostka TÜV Rheinland.

We wszystkich szkołach członkowskich są powoływane Zespoły Akredytacyjne, które przygotowują, organizują i przeprowadzają postępowania akredytacyjne z zastosowaniem egzaminów praktycznych.

 

Więcej informacji o strukturach KSAPL i działalności sieci można znaleźć na stronie internetowej GCE w Gliwicach: www.gce.gliwice.pl