Geneza KSAPL

 

Potrzeba utworzenia sieci szkół i placówek oświatowych była wynikiem projektu: Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie (European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and Informal Learning in Lifelong Learning), który w latach 2004-2006 był objęty programem Leonardo da Vinci - EPANIL.

Urzeczywistnienie tej potrzeby na terenie Polski nastąpiło w 2005 roku z inicjatywy Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, współpracującego przy realizacji projektu z następującymi partnerami zewnętrznymi:

  • National Institute of Technical and Vocational Education, Praga (CZ) – promotor projektu
  • Business School, Ostrava (CZ)
  • Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik, University of Flensburg – BIAT (D)
  • CIBC Artois – Temois (F)
  • Aspekt Foundation (SK)
  • Konrad Associates International (UK)
  • Centre for Applied Research in Education (CARE), University of East Anglia (UK)
  • Regional Economic Chamber Ostrava (CZ)

 

W grupie założycielskiej sieci, która przyjęła nazwę „Krajowa Sieć Szkół i Placówek Edukacyjnych Wdrażających PROCEDURĘ APL” (w skrócie KSAPL), znalazły się szkoły i placówki oświatowe posiadające wieloletnie doświadczenie w kształceniu kucharzy oraz kucharzy małej gastronomii oraz posiadające udokumentowane osiągnięcia w zakresie prowadzonej, edukacyjnej działalności zawodowej.

 

Działalność programowo-organizacyjną i koordynacyjną, związaną z formalnym funkcjonowaniem KSAPL oraz współdziałaniem wszystkich członków sieci w ramach projektu „Wspólne europejskie zasady akredytacji nieformalnych i pozaszkolnych form nauki w kształceniu przez całe życie” prowadzi Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, zgodnie z zasadami ustalonymi w programie LdV – EPANIL i ujednoliconymi w krajowych sieciach wszystkich wykonawców programu.